Uutiset

7.2.2022Veteraanien kotona asumista tukevien palveluiden muuttuneet palveluajatLue lisää »12.8.2021PERUUNTUNEET TILAISUUDETLue lisää »25.3.2021Kevään tapahtumien peruminenLue lisää »17.11.2020Kuntouta käsiä ja jalkoja - säästä välittämättäLue lisää »

Uusimmat kuvat

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:461949 kpl

Yleistä

Suomen sotien 1939 - 1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehille ja naisille eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada valtion varoin eräitä erityisetuuksia. Osin niiden saantiin ovat oikeutettuja myös eräissä sotaan liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt sekä vuosien 1945 - 1952 miinanraivaajat.

Erityisetuuksia rintamaveteraaneille ja heihin rinnastetuille henkilöille myönnetään myös kuntien ja seurakuntien varoin. VR-liikenteen, linja-autoliikenteen ja Finnairin lentojen matkalippujen hinnoista ei myönnetä rintamaveteraaneille erityisalennuksia, koska he kaikki saavat niitä vastaavia eläkeläis- ja ikäalennuksia. Seuraavassa kerrotaan perus- ja viitetietoja edellä tarkoitetuista etuuksista.

Tunnukset

Rintamaveteraaneille myönnettyjä tunnuksia ovat

 • rintamasotilastunnus (miehille)
 • rintamapalvelustunnus (naisille)
 • rintamatunnus (rintamalinnoittajille)
 • ulkomaalaisen rintamasotilastunnus (ulkomaalaisille vapaaehtoisille).

Kaikkien näiden tunnusten hakuaika päättyi 31.12.1994. 

Myönnetystä tunnuksesta on merkintä sotilaspassissa ja esim. kuvallisessa Kela-kortissa, jossa on iso R-kirjain kortin kääntöpuolella. Jos näitä asiapapereita ei ole, rintamasotilastunnuksen olemassa olon voi varmistaa Puolustusvoimien aluetoimistoista ja rintamapalvelustunnuksen veteraanilautakunnasta.

Rintamalisä

Rintamalisä maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin rintamaveteraanien tunnus sekä henkilölle, jolle Sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinan-raivaukseen 1945 - 1952. Rintamalisää maksetaan myös ulkomaille. Rintamalisä on 49,56 euroa kuukaudessa. Rintamalisä on verotonta tuloa.

Ylimääräinen rintamalisä

Ylimääräinen rintamalisä

Ylimääräistä rintamalisää maksetaan henkilölle, joka saa sekä rintamalisää että kansaneläkettä. Ylimääräinen rintamalisä on 25 - 45 prosenttia hänen kansan-eläkkeensä 98,32 euroa ylittävästä osasta. Etuus on verotonta tuloa. Kun hakijalla ei ole lainkaan muita eläkkeitä, jotka vähentäisivät ylimääräistä rintamalisää, hänelle maksetaan suurin mahdollinen rintamalisä.

 • yksin asuvalle 239,32 € kuukaudessa
 • parisuhteessa asuvalle 207,07 € kuukaudessa

Veteraanilisä

Veteraanilisä kuuluu niille veteraaneille, jotka saavat Kelasta ylimääräistä rintamalisää sekä korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea. Hakemuksia ei tarvita, koska lisän maksamisen edellytykset ovat Kelan tiedossa. Lisä perustuu vammaisetuuksista annettuun lakiin, ja se maksetaan osana eläkettä saavan hoitotukea. Veteraanilisän määrä on 105,13 € kuukaudessa. Se on verotonta. Se ei pienennä eläkkeensaajan asumistukea. Lisä maksetaan myös laitoshoidossa olevalle veteraanille, mutta se otetaan huomioon pitkäaikaishoidon maksussa, jonka laitos tai kunta perii veteraanilta.

Takuueläke

Täysi takuueläke on 784,52 € kuukaudessa. Sen voit saada vain silloin, kun sinulla ei ole lainkaan muita eläkkeitä. Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Ne vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä sataprosenttisesti. Eläkkeisiin luetaan mukaan myös esimerkiksi leskeneläkkeet ja tapaturmaeläkkeet. Laissa takuueläkkeestä on tarkka luettelo siitä vähennettävistä eläkkeistä. Takuueläkettä eivät sen sijaan pienennä eläkettä saavan hoitotuki, rintamalisät eikä eläkkeen lapsikorotus. Takuueläkettä eivät pienennä ansiotulot, pääomatulot eikä omaisuus. Myöskään omaishoidon tuki ei vaikuta sen määrään.

Kuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutuslain nojalla kuntoutusta voi saada henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Suomessa asuva veteraani hakee kuntoutukseen asuinkuntansa terveyskeskuksen tai -viraston kautta. Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta. Todistusta ei tarvita, jos hakija on pysyvässä hoitosuhteessa terveyskeskukseen. Hakemuksen voi tehdä veteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen. Kuntoutusta annetaan myös henkilölle, joka asuu palvelu-, hoito- tai hoivakodissa. Päätös pitkäaikaishoidosta ei poista oikeutta kuntoutukseen.

Kuntoutusta voidaan antaa laitoskuntoutuksena tai avokuntoutuksena, jota ovat päivä- ja kotikuntoutus sekä yksittäiset fysio- tai muun terapian hoitosarjat. Jalkahoitoa voidaan antaa pelkkänä avokuntoutuksena.

Aviopuoliso voi olla kuntoutuksessa yhdessä samaan aikaan ja samassa kuntoutuslaitoksessa veteraanin kanssa 10 vuorokautta. Jos veteraanilla on sellainen vamma tai sairaus, joka aiheuttaa toimintakyvyn häiriöitä voi aviopuoliso osallistua samanaikaisesti kuntoutukseen 14 vuorokauden ajan.


Veteraanin puolisolla ei ole oikeutta avokuntoutukseen. Veteraanin leskellä ei ole kuntoutusoikeutta veteraanikuntoutuksen kautta.


Toimintakykyluokat

Toimintakykyluokka I

 • Vaikea fyysinen ja/tai psyykkinen toimintakyvyn häiriö. Veteraani on osittain tai jatkuvasti riippuvainen toisen henkilön avusta.

Toimintakykyluokka II

 • Fyysisen ja /tai psyykkisen toimintakyvyn lievä tai korkeintaan keskivaikea häiriö. Veteraani on pääosin omatoiminen, mutta tarvitsee jonkin verran apua päivittäisissä toiminnoissa.

Toimintakykyluokka III

 • Kuntoutustarpeen taustalla on normaali ikääntyminen. Veteraanit ovat omatoimisia. Sairaudet ovat lääkityksen ja hoidon osalta tasapainossa.

Kuntoutus


Laitoskuntoutusta seuraavasti:

laitoskuntoutus (toimintakykyluokka III)

enintään 10 vuorokautta kalenterivuodessa

laitoskuntoutus rintamaveteraanille, jolla on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa toimintakyvyn häiriöitä (toimintakykyluokka I tai II)

2-4 viikkoa kalenterivuodessa, jos se on kuntoutuksen tavoitteiden kannalta perusteltua.

Avokuntoutus

päiväkuntoutusta III-toimintakykyluokan rintamaveteraanille ja aviopuolisolle

enintään 10 päivää kalenterivuodessa

päiväkuntoutusta I- ja II-toimintakykyluokan rintamaveteraanille ja aviopuolisolle

enintään 20 päivää kalenterivuodessa

muuta avokuntoutusta III-toimintakykyluokan rintamaveteraanille

enintään 20 käyntikertaa kalenterivuodessa

muuta avokuntoutusta I- ja II-toimintakykyluokan rintamaveteraanille

enintään 30 käyntikertaa kalenterivuodessa


Avokuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi seuraavasti:

 • Toimintakykyluokkaan III kuuluva rintamaveteraani:
  avokuntoutus 2 x 10 hoitokerran sarjaa
 • Toimintakykyluokkaan I ja II kuuluva rintamaveteraani:
  avokuntoutus 3 x 10 tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina

Kuntoutuksien pituudet on säädetty rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa asetuksessa.

Rintamaveteraanin tuettu kotona kuntoutuminen voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää kotona tai palvelutalossa selviytymistä tukevaa toimintaa. Toimintakyvyn arviointi toteutetaan omassa asuinympäristössä. Tuettu kotona kuntoutuminen katsotaan kuuluvaksi sekä kuntoutukseen että yhdeksi kotona asumista tukevaksi palveluksi.

Aviopuolison kuntoutusoikeus   

Yhteisen kuntoutusjakson tavoitteena on pyrkiä parantamaan rintamaveteraanin kuntoutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttamaan veteraanin kotona selviytymiseen mm. tukemalla hoitavan aviopuolison jaksamista. Aviopuolisolla on oikeus osallistua veteraanin kanssa samanaikaisesti veteraanin kanssa laitos- tai päiväkuntoutukseen, mutta ei avokuntoutukseen.

Matkakustannukset

Kansaneläkelaitos maksaa kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja hänen kanssaan kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset kokonaisuudessaan.

Rintamaveteraanin on matkakorvausta hakiessaan esitettävä Kansaneläkelaitokselle:

 • kunnan antama kuntoutusmaksusitoumus tai kopio hyväksymispäätöksestä
 • selvitys kuntoutukseen osallistumisesta (Selvitys voidaan antaa esim. Kansaneläkelaitoksen lomakkeella.)

Katso kuntakohtaiset ohjeet kohdasta "Kuntien

Tekstisisältöä pääset muokkaamaan tuplaklikkaamalla tekstialuetta. Tekstieditorilla voit lisätä ja muokata linkkejä, lihavoida, kursivoida ja alleviivata tekstiä sekä luoda listauselementtejä ja numerolistauksia. Asetuksista voit asemoida tekstin oikealle, vasemmalle tai keskitetyksi sekä jakaa tekstikappaleen useampaan eri komponenttiin.

Kotona asumista tukevat palvelut

Rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Määrärahaa voi käyttää rintamaveteraanin itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Palvelujen perustaksi korostetaan henkilökohtaista palvelutarpeen kartoitusta.

Yleisimpiä veteraanien tarvitsemia palveluja ovat; siivous, ateriapalvelut, kylvetykset, vaatehuolto, asiointipalvelut, kotisairaanhoito, jalkahoito ja kodissa tehtävät pienet muutostyöt kuten kynnysten poisto, tukikaiteiden asentaminen, luiskat portaikkoihin sekä pihatyöt, sosiaalinen kanssakäyminen, ja tuettu kotikuntoutus.

Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, ei voida antaa tämä määrärahan perusteella rintamaveteraaneille tarkoitettuja kunnallisia avopalveluja

Hammashoito

Kela korvaa yksityisen hammaslääkärin kustannuksia rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Korvausta saavat myös miinanraivaajat, joilla on Sota-arkiston tunnus. Kela korvaa rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammashoidosta vahvistetun korvaustaksan määrän. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perityn palkkion määrä. Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat saavat korvausta muun hammashoidon lisäksi:
 • protetiikan kliinisen ja teknisen työn toimenpiteistä
 • erikoishammasteknikon antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen.

Esimerkki

Erikoishammasteknikko perii kokoproteesin korjauksesta 34,00 euroa. Kelan vahvistama korvaustaksa on 25,00 euroa. Asiakas saa korvausta vahvistetun korvaustaksan määrän 25,00 euroa.

Hoitoa aloitettaessa kannattaa selvittää hammaslääkariltä kustannusarvio seka Kelan korvaus tulevista kustannuksista. Näin vältytään joskus yllättävänkin suurilta omavastuuosuuksilta. Korvausta ei saa implanttien laittamisesta.

Tutkimuksen korvaaminen 1.1.2015

Voit saada korvausta hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta enintään 20 minuuttia kestävältä toimenpiteeltä kerran joka toinen kalenterivuosi.

Korvaus voidaan kuitenkin maksaa kerran kalenterivuodessa, jos terveydentilasi sitä edellyttää. Hammaslääkäri ottaa tällöin kantaa tutkimuksen yhteydessä tihentyneeseen tutkimuksen tarpeeseen ja antaa tästä tiedon Kelalle.

Rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille suun ja hampaiden tutkimus voidaan korvata useamman kerran kalenterivuoden aikana. Lisäksi he voivat saada korvausta pidempikestoisesta tutkimuksesta.    

Katso tästä Kelan 6/2014 vahvistetut korvaustaksat

Lääkekatto

Vuosiomavastuu kertyy, kun ostat reseptillä korvausjärjestelmään kuuluvia lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita. Myös maksamasi alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta. Sen sijaan mahdollinen viitehinnan ylittävä osuus lääkkeen hinnasta ei kerrytä vuosiomavastuuta.

Jos ostamasi valmisteet eivät kuulu korvausjärjestelmään, kustannukset eivät kerrytä vuosiomavastuuta.

Vuonna 2019 vuosiomavastuu on 572 euroa. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, sinulla on oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen. Tällöin maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun. Voit ostaa uuden lääke-erän korvattuna vasta, kun olet käyttänyt edellisen erän annosohjeen mukaan laskettuna lähes kokonaan.

Lääkealennus

Henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus tahi Sota-arkiston antama miinanraivaajatodistus, saa kaikissa apteekeissa 10 prosentin alennuksen lääkkeiden hinnoista. Alennusta ei anneta lääkkeistä, jotka ovat sairausvakuutuslain mukaan erityiskorvattavia, merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkkeistä eikä sairausvakuutuslaissa tarkoitetun vuotuisen omavastuun ylittävältä osalta. Oikeus alennuksen saamiseen selvitetään esittämällä kuvallinen Kela-kortti, jossa on R- tai MR-tunnus tahi sotilaspassi tai muu asiakirja tunnuksen saamisesta. Lääkealennus on henkilökohtainen eikä sitä saa esimerkiksi perheenjäsenten lääkkeistä.